Knowit Secure tillhandahåller konsulttjänster inom it- och informationssäkerhet. Vi har ett uttalat affärsmässigt förhållningssätt till säkerhet och ett tydligt mål: att stödja våra kunders verksamheter och affärer samt att vara våra kunders strategiska säkerhetspartner.

Vi levererar säkerhet som outsourcad tjänst och behärskar hela spannet av säkerhetsfrågor, från ledningsaspekter som säkerhetsstyrning, regelefterlevnad och kontinuitetsplanering till detaljerade tekniska frågor, som till exempel djuplodande it-forensiska utredningar eller säkerhetsanalys av nya mobila plattformar.

Våra specialistområden är bland annat:

Säkerhetsstyrning – att tillhandahålla tjänster som riskanalys, efterlevnadskontroll och kontinuitet. Vi använder bland annat standarder som ISO 27000 eller branschspecifika regelverk.

Applikationssäkerhet – ett effektivt verktyg för att minska riskerna och kostnaderna samtidigt som kvaliteten på utvecklade system förbättras. Vi arbetar exempelvis med OWASP, OpenSAMM och Common Criteria.

Incidenthantering och it-forensik – konsten att hantera it-säkerhetsincidenter som datastöld eller förnekande av servicen attacker på ett kontrollerat sätt.

Identitets- och behörighetshantering – strategier, metoder och system för att kunna dela information inom och över organisationsgränser utan att förlora kontrollen över säkerheten.

PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard är ett internationellt regelverk för betalkortssäkerhet. Knowit Secure är ackrediterad att genomföra granskningar som en Qualified Security Assessor (QSA).

Säkerhetsverifiering – ett antal tekniska säkerhetstjänster, till exempel penetrationstester och säkerhetsskanning.

Säkerhet i SCADA-system och medicinteknisk utrustning – säkerhetsanalyser, nätdesign och säker systemutveckling.

Våra kunder återfinns bland såväl privata företag som myndigheter och offentlig sektor. För att på bästa sätt fylla rollen som strategisk säkerhetspartner anställer vi skickliga och beprövade experter. I genomsnitt besitter våra specialister en yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet om mer än 15 år och innehar en eller flera säkerhetscertifieringar.

För mer information om de tjänster som vi erbjuder, studera gärna vår företagsbroschyr där följande uppslag går att återfinna:

vacc8ara-tjacc88nster2.png